skip to Main Content

22 de febrer

Dia del Pensament Escolta.

Festa de la Independència a Saint Lucia.

Abili –bs.–, Aristió –bs.–, Atanasi –conf.–, Càtedra de Sant Pere Apòstol, Elionor o Leonor –reina d’Anglaterra–, Eugeni –mr.–, Isabel de França –vg.–, Macari –mr.–, Margarida de Cortona –penitent–, Matusalem –patriarca–, Maximià –bs. i conf.–, Papies de Hieràpolis –bs.–, Pascasi de Viena del Delfinat –bs. i conf.–, Ranier o Rainieri –conf.–

Calendari - 21 de febrer
Calendari - 23 de febrer
Back To Top
Close search
Cercar